03/09/12

అనర్థ శాస్త్రం

పైసాలో
పదోవంతు
పదిలో ఐదుగురికి
పంచితే
వాళ్ళిళ్ళళ్ళో పస్తులు
పొలాల్లో ఆత్మహత్యలే
పండుతాయి

ఇద్దరే
యేడుపాళ్ళు
యేడురోజులూ తింటే
మిగతా ముగ్గురికి
వారానికి మూడు రోజులు
రెండు పూటలూ
యేడుపే

పైసాలో
ఇంత భారతముంటే
పార్లమెంటు
యిద్దరి సుఖం కోసం
పరిచిన పరుపే
అవుతుంది
పంచాయితీ పెట్టండి!

No comments:

 
Add to Technorati Favorites